ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a https://insurwiz.hu honlap használatához kapcsolódóan kezelni fogjuk bizonyos személyes adatait.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig az alábbi tájékoztatót, és csak akkor használja a https://insurwiz.hu honlapot, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi rendelkezés világos és egyértelmű, és a személyes adatok kezelésével a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint egyetért.

1. Fogalmak

A tájékoztatóban használunk bizonyos fogalmakat, amelyeket az alábbiak szerint kell értelmezni:

Adatkezelő: a https://insurwiz.hu honlap üzemeltetője és működtetője, az InsurWiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár Ipar u. 5. 2. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-329593, adószám: 26513258-2-43).
Érintett: a https://insurwiz.hu honlap használója, akinek személyes adatait az Adatkezelő kezeli.
Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Honlap: a https://insurwiz.hu címen elérhető internetes oldal.

2. Adatkezelő cégadatai, elérhetőségei

InsurWiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 5. 2. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-329593
Tax number: 26513258-2-07
KSH statisztikai számjel: 26513258-6201-113-01
Képviselője: Ferenczi Ádám Attila ügyvezető
Honlap: https://insurwiz.hu
E-mail: Kapcsolatfelvétel
Postacím: 8000 Székesfehérvár Távírda u. 5. 2. emelet

3. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Adatkezelő jelen dokumentum útján tájékoztatja az Érintetteket az egyes Személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó rendelkezésekről, a birtokába került Személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az Érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

Jelen tájékoztató célja az, hogy az Érintettek megismerhessék Személyes adataik kezelésének körülményeit, amely alapján megalapozottan dönthetnek arról, hogy használják-e a Honlapot, illetve megadják-e a Személyes adataikat a Honlapon keresztül az Adatkezelő részére.

4. A cookie-k alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő a Honlapon cookie-kat (sütiket) használ. A cookie olyan betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a meglátogatott honlap szervere helyez el a honlap látogatójának számítógépén vagy mobil eszközén. Az adott szerver a későbbiekben lekérheti vagy kiolvashatja az elhelyezett cookie tartalmát. A cookie-t a Honlap látogatójának böngészője kezeli. A cookie célja, hogy az adott honlap használatát, illetve annak bizonyos funkcióinak használatát megkönnyítse és lehetővé tegye, valamint, hogy a látogatók felhasználási élményét javítsa, kényelmesebbé tegye azáltal, hogy tárolja a látogatók bizonyos személyes beállításait. A cookie továbbá lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő statisztikai jellegű információt gyűjtsön a Honlap látogatóiról.

A cookie-k egy része nem tartalmaz személyes információkat, míg más részük azonban egyedi azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort -, amely közvetve azonosíthatóvá teszi a látogatót és lehetővé teszi, hogy az adott honlap emlékezzen a látogató böngészési beállításaira. Az Adatkezelő a cookie-k által gyűjtött, közvetett azonosítást lehetővé tevő adatok tekintetében adatkezelőnek minősül.

A Honlapon a böngészés során az Adatkezelő a Honlap alján felugró szöveggel tájékoztatja a Honlap látogatóit a cookie-król. A tájékoztatás egy linket is tartalmaz, amelyre kattintva látogató megismeri a jelen adatkezelési tájékoztatót.

4.1. A Honlap által használt cookie-k

Az Adatkezelő az alábbi sütiket használja a Honlapon.

4.1.1. Az alapműködést biztosító sütik:

Ezek a cookie-k a Honlap használatához és működéséhez nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a Honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában a Honlap bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek az Ön számára, továbbá a böngészés akadályozottá válik. Ezek a cookie-k Személyes adatot nem tárolnak.

Süti neve Leírás Ki használja? Lejárta

4.1.2. Statisztikai célú sütik:

a) Az adatkezelés célja, a kezelt Személyes adatok köre és a megismerésére jogosultak, az adatkezelés időtartama:

Ezek a cookie-k elsősorban a látogató weboldalhasználati szokásairól gyűjtenek információkat. Ezek a cookie-k a látogató közvetett azonosítását biztosító információkat gyűjtenek, amelyek az Érintett Személyes adatának minősülnek. Az ezekből nyert adatokat az Adatkezelő a Honlap teljesítményének javítása céljából használja.

Süti neve Leírás Ki használja? Lejárta
Google Analytics Adatvédelem és biztonság Google -

b) Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a cookie-k által gyűjtött, közvetett azonosítást lehetővé tevő adatokra vonatkozó adatkezelésének jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását a Honlap alján felugró cookie tájékoztatás mellett megjelenő „Elfogadom” gombra kattintással adhatja meg.

c) Visszavonás joga:

Tekintettel arra, hogy a cookie-k által gyűjtött, közvetett azonosítást lehetővé tevő adatokra vonatkozó adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, a hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást úgy lehet visszavonni, hogy az Érintett a böngészőjének beállításai között tiltja, illetve törli a cookie-kat.

4.2. A cookie-k kezelése

A Honlap látogatója böngészőjének beállításai között engedélyezheti, tilthatja, illetve törölheti a cookie-kat. Az Adatkezelő a cookie-kal a Honlap használhatóságának és funkcióinak lehetővé tételét, illetve megkönnyítését biztosítja. Amennyiben a látogató böngészőjében tiltja vagy törli a Honlap által alkalmazott cookie-kat, az azt eredményezheti, hogy a látogató számára nem lesznek elérhetőek a Honlap bizonyos funkciói, továbbá a böngészés akadályozottá válik.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

5. A kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

A Honlapon keresztül az Érintettnek lehetősége van arra, hogy az Adatkezelő részére üzenetet küldjön kapcsolatfelvétel céljából. Az üzenet küldéséhez az Érintettnek bizonyos személyes adatokat kell megadnia, így a kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelésre a jelen pontban foglaltak az irányadóak.

5.1. Adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását úgy tudja megadni, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató elolvasását követően bepipálja az „Megismertem az adatkezelési tájékoztatót” elnevezésű checkboxot, és ezt követően a „Küldés” gombra kattint.

5.2. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Érintett megkeresésére válaszolni tudjon, és ehhez kapcsolódóan pedig az Érintettet be tudja azonosítani.

5.3. A kezelt Személyes adatok köre:

A kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli az Érintettről:

5.4. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Érintett Személyes adatait addig kezeli, amíg az az érintett megkeresésének feldolgozásához és megválaszolásához szükséges, de legfeljebb addig, amíg az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulását vissza nem vonja. A hozzájárulását az Érintett az Adatkezelő 2. pontban meghatározott elérhetőségei valamelyikére küldött értesítés formájában tudja visszavonni.

5.5. A Személyes adatok megismerésére jogosultak:

A Személyes adatok megismerésére az Adatkezelő azon közreműködői, alkalmazottjai és megbízottjai jogosultak, akiket a Honlap üzemeltetésével, működtetésével az Adatkezelő megbízott és akiknek a tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges, hogy a Személyes adatokat megismerjék, vagy az tevékenységük jellegéből adódóan elkerülhetetlen.

5.6. Visszavonás joga:

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, a hozzájárulást bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulást úgy lehet visszavonni, hogy az Érintett az Adatkezelő részére jelzi, hogy szeretné visszavonni a kapcsolatfelvétel célú hozzájárulását.

6. Az Érintett jogai

6.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a Személyes adatok kezelésére vonatkozó, a hatályos jogszabályokban rögzített valamennyi információról tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől a 2. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén.

6.2. Az Érintett hozzáféréshez való joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzés kapjon arra vonatkozóan, hogy a Személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező Személyes adatok másolatát egy alkalommal az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az Érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3. Helyesbítés joga:

Az Érintett jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan Személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését az Adatkezelő 2. pontban rögzített e-mail címére küldött, erre irányuló kérelem útján.

Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

6.4. Törléshez való jog:

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat:

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges az alábbi okok valamelyike alapján: a Személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a Személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

6.6. Tiltakozás joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adataidnak az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy az Érintett bármikor díjmentesen tiltakozhat a rá vonatkozó Személyes adat üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is. A Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Adathordozáshoz való jog

Érintettként jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az Érintett Személyes adataival kapcsolatban automatizált döntéshozatal nem történik.

6.9. Bíróság előtti igényérvényesítéshez való jog:

Az Érintett a Személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen keresetet nyújthat be az illetékes bírósághoz.

6.10. Adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése:

Az Érintett az adatkezelés jogszerűtlensége esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Székesfehérvár, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Székesfehérvár, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu